Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

Scriptie informatie

Aangekomen in het 3e leerjaar van de opleiding tot Spiritueeltherapeut ontmoet je de eindterm 'scriptie'. Je onderzoekt op brede wijze een door jezelf gedeponeerde- en door de voorzitter van de examencommissie geogekeurde stelling. Vervolgens werk je deze uit en beschrijf je op heldere, duidelijke en navolgbare wijze de resultaten en bevindingen.
Een onderzoeks- en uitwerkwijze dat past bij het HBO niveau van de opleiding tot Spiritueeltherapeut.

Drie hoofddoelen bij het maken van een scriptie zijn, in willekeurige volgorde:
- het laten zien dat je zelfstandig een onderzoek kunt verrichten en daarvoor voldoende analytisch vermogen aan de dag legt;
- het integreren van spiritualiteit en spiritueeltherapie in jouw werk als spiritueeltherapeut;
- het specialiseren van jezelf op het door jouw gekozen te onderzoeken onderwerp.

We merken dat er veel vragen zijn over het scriptieproces. Op deze pagina doen we ons best alle vragen in chronologische volgorde te beantwoorden.

Het scriptieproces
- Bij aanvang van het 3e leerjaar krijg je scriptievoorlichting. Tijdens deze voorlichting wordt het scriptieproces uitgelegd en toegelicht. Daarna ontvang je (vanaf 2013) per e-mail in pdf de bijbehorende powerpointpresentatie, zodat je alle stappen nog een rustig kunt nalezen en tot je nemen.

- Een belangrijke factor is de factor tijd. Vanaf het moment van de scriptievoorlichting tot het moment dat je daadwerkelijk in het 4e leerjaar in november je diploma in ontvangst wilt nemen, heb je 1,5 jaar de tijd om je scriptie in definitieve versie in te leveren. De uiterste inleverdatum is 30 juni van het jaar waarop je in het 4e leerjaar zit.

- Het scriptieproces begint met het deponeren van de vraagstelling die je wilt onderzoeken. Die vraagstelling moet geschikt zijn in het kader van mens, spiritualiteit en spiritueeltherapie, want dat is immers waar het over gaat in onze opleiding. Je beschrijft je stelling en geeft toelichting waarom je juist voor dit onderwerp gekozen hebt en daarbij een heel globale aanpak. Maximaal een A4. Deze mail je naar info@aspi.nl in Word versie. Je stelling is gelijk de naam van je scriptie.

- Het duurt maximaal drie weken voordat je een schriftelijke reactie van de examencommisie per e-mail ontvangt. Er zijn drie mogelijkheden: a. je beschrijving is nog onvolledig en je wordt verzocht om aanvulling, b. het wordt afgekeurd, c. het wordt goedgekeurd.

- Indien onvolledig: je vult het aan en mailt het opnieuw zoals hierboven staat.
- Indien afgekeurd: je neemt de reden van afkeuring tot je, bedenkt een nieuwe onderzoeksstelling en dient deze in zoals hierboven staat.
- Indien goedgekeurd: in de reactiebrief vind je verdere aanwijzingen en wordt je geïnformeerd over wie je eerste en tweede scriptiebegeleider zijn. Mogelijk heb je voorkeur voor een bepaalde begeleider, daar wordt geen rekening mee gehouden. Waarom? Omdat een scriptie een zelfstandig proces is en niet is gerelateerd aan bepaalde mensen, maar alleen aan jou.
Je kunt nu daadwerkelijk beginnen aan het maken van je scriptie.
Wist je overigens dat er aan de scriptiebegeleiding kosten verbonden zijn? In eerste instantie merk je daar niets van, later wel. Verderop vind je toelichting hierover.

- Als je begint met het onderzoeken en uitwerken van je stelling, zijn er, als jij daar behoefte aan hebt, nog twee begeleidingsmomenten. Hiervoor onderhoud je alleen contact met je eerste scriptiebegeleider. Zodra je je scriptiestelling verder hebt uitgewerkt in een "plan van aanpak", maak je een afspraak met deze.

Je eerste scritpiebegeleider zal je aangeven op welke wijze hij of zij jouw plan van aanpak wil ontvangen. De begeleidingscontacten zijn niet verplicht, wel bevelen we het aan, want zo vergroot je de kans dat je je scritpietraject in een keer goed doorloopt en je zo goed als zeker een definitieve versie in kunt leveren die tenminste in de beoordelingen een voldoende (minimaal het rapportcijfer 6) zal opleveren en je daarmee een belangrijk onderdeel van de eindtermen hebt afgerond.

Wat er in je plan van aanpak aan de orde komt, kun je lezen in de pdf info die je toegemaild kreeg. 
Voor jouw gemak hier een resume van wat er in je plan van aanpak staat:
-- je stelling uitgebreider toegelicht; welke gedachten en benaderingswijzen heb je voor de uitwerking voor ogen?
-- afkaderen van je stelling; wat zijn de grenzen waarbinnen je onderzoek plaatsvindt?
-- literatuurlijst; welke literatuur ga je gebruiken (kan altijd bijgesteld worden) en welke kanalen denk je nog meer te gaan benutten?
-- indeling; wat ga je uitwerken en in welke hoofdstukken verwerk je dit?
-- tijdschema; welke stappen in je onderzoek zet je dan wel wat onderzoek je op welk moment? Als je je hier aan houdt, stel je jezelf in de gelegenheid om je definitieve scriptie op de uiterste inleverdatum gereed te hebben. En dat juichen wij, ASPI team, natuurlijk van harte toe, we zetten immers graag goed geschoolde en gemotiveerde spiritueeltherapeuten in de wereld, die bovendien het spirituele zijn uitdragen. Zo'n mooie functie heb je!

- Het onderzoek en schrijven van een scriptie is een volledig zelfstandig proces. Dat wil zeggen dat jij zelf verantwoordelijk bent voor tijdsspanne en inhoud. Jij zoekt dan ook zelf contact met de scriptiebegeleider en niet omgekeerd. Soms komt het voor dat een student een scriptiebegeleider veel vaker dan de eerder genoemde twee keer consulteert. Dit kan je punten kosten op het eindbeoordeling. Waarom? Omdat je er hierdoor blijk van geeft dat het HBO niveau te hoog gegrepen is voor je.

- Je onderzoekt je stelling vanuit verschillende invalshoeken. Een ervan is een volledig behandeltraject met tenminste 5 (vijf) scriptiecliënten. Dit zijn andere cliënten dat de 15 voor je behandelverslagen in leerjaar 3 en 4. Je scriptiecliënten hebben allen een klacht die jij behandeld met de spiritueeltherapeutische technieken die je hebt geleerd gedurende de opleiding. Je doet zoveel sessies als nodig zijn om aan de hulpvraag te voldoen. Van elk traject schrijf je een kort resume en de resultaten toets je aan je scriptiestelling. Dit is een verplicht onderdeel in je scriptie

- Het tweede contactmoment met je eerste scriptiebegeleider is het moment waarop je scriptie in concept gereed is. Het gaat nu nog om de puntjes op de i. Ook hier zal je eerste scriptiebegeleider aangeven op welke wijze hij of zij jouw plan van aanpak wil ontvangen.

- Je volgt de aanwijzingen van je eerste scriptiebegeleider weer op en maakt nu de definitieve versie van je scriptie. Deze lever je uiterlijk op 30 juni van het jaar waarop je in het 4e leerjaar zit in bij de ASPI directie. In tweevoud. De directie zorgt voor distribuering naar 1e en 2e scriptiebegeleider, die onafhankelijk van elkaar jouw scriptie bestuderen, lezen en beoordelen. Het gemiddelde van hun bevindingen (toegekende cijfers) zal jouw scriptie-eindcijfer zijn.

Wanneer ga je wel iets merken van de kosten?
- Om moverende redenen kun je ervoor kiezen om je scriptie een jaar uit te stellen. In het jaar volgend op het jaar dat je in het 4e leerjaar zat, biedt de ASPI je -uit coulance en vanwege de jarenlange goede band met jou- je scriptiebegeleiding nog kosteloos aan. Zoals eerder gezegd is er veel tijd en ook kosten gemoeid met de begeleiding en beoordeling. In jouw 4e leerjaar is dat bij het collegegeld inbegrepen. In het jaar daarop niet meer, maar, we waarderen de inzet van onze studenten,  begrijpen enig uitstel en daarom bieden we het in het daaropvolgende jaar nog kosteloos aan.
In de jaren daarna rekenen we het dan geldende tarief aan begeleiding, zonder winstoogmerk. Voor het jaar 2013 is dat vastgesteld op slechts €250,00.

Tips:
- Vraag bij het secretariaat om inzage in (uitstekend) beoordeelde scripties uit het verleden; ze helpen bij je creatieve proces voor je eigen scriptie. Let op: het is absoluut niet toegestaan om deze inzagescripties mee te nemen. Ze komen niet verder dan de deuren van het secretariaat en verblijfsruimte (of te wel wachtruimte).
- Schrijf, schrijf, schrijf, schrijf en ga het later ordenen en op taalfouten nazien. Zo geef je het creatieve kind in je ook helemaal de ruimte.
- Verdeel het behandelen van je scriptiecliënten over het 3e en 4e leerjaar, zodat je ook alle behandeltechnieken kunt benutten. Zeker het integrale deel is belangrijk voor je scriptieonderzoek.

We hopen dat het scriptieproces op deze wijze duidelijk is geworden. Mocht je toch nog vragen hebben: laat het ons weten!

Veel wijsheid en plezier bij dit prachtige onderdeel van je eindexamen.

Karin Groot,
directeur.

Planning

JISZ 2021-2022 afsluitend tentamen

Schriftelijk afsluitend tentamen Jaartraining I... Lees meer »

Auralezen

Door een aurareading kan je een ander helpen zi... Lees meer »