Zoeken in de website

Inschrijven Nieuwsbrief

CRKBO registratie


De ASPI intuïtieve & energetische opleidngen voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2011 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau (1)' dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen (2)’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt:
"In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs (3).
D
e audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid (4)".

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel 
2. rechtszekerheidsbeginsel
3. kenbaarheidsbeginsel
4. redelijkheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3)
5. betrouwbaarheidsbeginsel (wordt niet apart geaudit. Zit ‘verweven’ in 1, 2 en 3).

Ons instituut voldoet, na een toetsing op basis van de beginselen van de kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs die mede zijn gebaseerd op de gedragscode van de NRTO, aan de 'strenge kwaliteitsnormen' gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.

Alle auditbare onderdelen dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. De ASPI ieo heeft aan alle auditbare onderdelen voldaan en is opgenomen in het CRKBO kwaliteitsregister.  

"Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. De term ‘kort’ is in dit verband ruim te interpreteren en kan variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. De belastingdienst bepaalt of er sprake is van beroepsonderwijs [5]".

We zijn verheugd dat we als organisatie de veel zwaardere her-audit (dan 2012) met glans doorlopen hebben! Onze registratie is gecontinueerd voor de komende vier jaren, ingaande 18-02-2015.

Voor vragen over de audit en reacties op non-conformities (een geconstateerde situatie waarin objectieve bewijzen erop duiden dat aan een bepaalde vereiste niet is voldaan):

CPION
Postbus 701
3000 AS ROTTERDAM

Planning

Er zijn nog geen berichten.